Vastuullisuus Taito Itä-Suomi ry:ssä

Vastuullisuuden teemat koskettavat Taitojärjestön toimintaan monin tavoin. Meille tärkeitä arvoja ovat kestävä käsityö, korjaaminen, huoltaminen, taidon säilyminen ja työn arvostus sekä osaamisen siirtäminen. Tarkastelemme vastuullisuutta koko järjestössä neljän vastuullisuusteeman kautta: kulttuurinen, ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus.

Kulttuurinen vastuullisuus

Kannamme vastuuta käsityötaitojen opetuksesta ja taitojen siirtämisestä tuleville sukupolville.

Käsityötaidot ovat osa aineetonta kulttuuriperintöä ja toiminnallamme varmistamme, että käsityön elävää perintö säilyy. Käsityö muuttuu ajassa, vaikka sen juuret ovat historiassa. Taitojen välittäminen on huolehtimista siitä, että uudet sukupolvet oppivat perinteisiä tapoja valmistaa ja käyttää työvälineitä sekä materiaaleja.  Perinteiset taidot luovat hyvän pohjan kohdata tulevaisuuden haasteita ja niiden soveltaminen voi olla osa viheliäisten ongelmien ratkaisua.

"Ei ole vain yhtä käsityökulttuuria vaan käsityökulttuureja
– tapoja, perinteitä, oppeja ja osaamista."

Arvostamme kulttuurien monimuotoisuutta ja omaleimaisuutta.

Käsityö on universaalia ja kulttuuriperintö on kautta aikojen muodostunut kulttuurien vuorovaikutuksessa.  Me Taitojärjestössä kunnioitamme kulttuurien omaleimaisuutta ja tuemme yhteisöjen kulttuuri-identiteettien vuorovaikutusta. Tunnistamme paikalliskulttuurien merkityksen yhteisöjen yhteenkuuluvuudelle ja kulttuuriperinnön vaalimiselle.

Vahvistamme kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Rikas käsityökulttuuri edellyttää aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön kunnioitusta sekä kykyä että halua uudistua muuttuvassa maailmassa. Luomme paikkoja käsityökulttuurien kohtaamisille ja lisäämme ymmärrystä eri kulttuureista.

Ekologinen vastuullisuus

Tuotteiden elinkaari

Ohjaamme suunnittelussa sekä materiaalivalinnoissa huomioimaan tuotteen koko elinkaaren ja kiertotalouden näkökulmat.
Käsityössä tavoitteena ovat laadukkaat ja pitkäikäiset tuotteet. Tämä toteutuu käyttämällä turvallisia, tuotteeseen parhaiten sopivia ja luonnonvarat huomioivia materiaaleja. Tehtävänämme on opastaa tuotteiden huoltamisessa ja korjaamisessa. Näin käsityötuote pysyy käytössä pitkään, mikä lisää sen ekologisuutta. Kun tuote joskus kuitenkin tulee eläinkaarensa päähän, osaamme opastaa sen hyödyntämisessä osana kiertotaloutta.

"Kun tuote on suunniteltu hyvin käyttötarkoitukseensa ja kestämään,
-sille on paikka maailmassa
."


Kerromme avoimesti tuotteiden ja materiaalien alkuperän.

Suosimme lähellä tuotettuja materiaaleja ja tuotteita. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista, mutta tuotteiden ja materiaalien ekologisuus on meille tärkeää. Kerromme avoimesti, mistä tuotteet ja materiaalit ovat peräisin.

Minimoimme materiaalihävikin ja hyödynnämme materiaalihukan.

Ennakointi ja suunnittelu ovat käsityössä tärkeää. Meidän tehtävänämme on alan ammattilaisina neuvoa ja opastaa materiaalien hankinnassa ja niiden tehokkaassa käytössä. Kursseillamme optimoimme materiaalien määrän ja asiakas voi hankkia vain sen mitä tarvitsee. 

Sosiaalinen vastuullisuus

Käsityöyhteisöt
Taitojärjestön toiminta tukee yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja tasa-arvoa.

Yhteisöllisyys, yhteisöt ja yhteisöllinen elämä ovat välttämättömiä ihmisen olemassaololle ja toiminnalle. Taitojärjestössä luomme tiloja ja paikkoja yhdessäololle ja mahdollistamme erilaisten ihmisten arjen kohtaamiset. Innostus käsityöhön yhdistää meitä ja toimintaamme voi tulla mukaan ilman aikaisempaa osaamista.

"Yhdessä tekeminen luo vahvan pohjan luottamukselle ja hyvinvoinnille."

Tasa-arvo, moninaisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus
Kaikkien taidot ovat yhtä merkityksellisiä.

Taitojärjestössä ei syrjitä ketään sukupuolen, iän, taustan tai muun henkilöön liittyvän asian vuoksi. Kunnioitamme monimuotoisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassamme ja pyrimme edistämään niiden toteutumista.

Rohkeus on yksi arvoistamme ja meillä on lupa myös epäonnistua. Taitojärjestössä jokainen voi tuoda esiin ideoitaan ja keskeneräisiä ajatuksia, kysyä kysymyksiä, nostaa esiin huolia, pyytää apua ja myöntää virheitä.

Ammattitaidon arvostus
Vastuu käsityöalan ammattilaisten tulevaisuudesta.

Kannamme vastuuta käsityöalan säilymisestä Suomessa. Teemme yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja tarjoamme harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Osallistumme oppilastöiden ohjaukseen ja arviointeihin sekä teemme tutkimusyhteistyötä yliopistojen kanssa. Meille on tärkeää turvata käsityön elinikäiset opintopolut sekä huolehtia alan työpaikoista ja alan arvostuksesta tulevaisuudessa.

Arvostamme Taitojärjestössä työntekijöitämme ja heidän ammattitaitoaan. Tuemme työntekijöitä ammattitaidon ylläpitämisessä ja osaamisen kehittämisessä, jotka auttavat työssä jaksamista ja lisäävät motivaatiota.

Taloudellinen vastuullisuus

Tarjoamme iloa, elämyksiä ja hyvää oloa tuottavia palveluja.

Käsityön arvo ei yksinomaan ole materiaaleissa ja tuotteissa. Taitojärjestö tarjoaa elämyksellisiä ja kokemuksellisia palveluita, joissa tavara ei ole palvelun keskiössä. Taloudellinen arvo tuotetaan tällöin aineettomilla elämyksillä.

"Taidot ovat pääomaa."

Tuotamme toimintaa, joka säästää ympäristöä.

Käsityötekniikoita ja niihin liittyviä työvälineitä on paljon. Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan omistaa itse. Me Taitojärjestössä tarjoamme tiloja ja työvälineitä käyttöön kohtuullista korvausta vastaan. Meillä työvälineiden lainaamiseen kuuluu aina myös opastus niiden käyttöön.

Laadukkaat tuotteet – hyödylliset tavarat.

Hyvä suunnittelu on taloudellisesti kestävän toiminnan perusta ja pohja pitkäikäisten tuotteiden valmistamiselle. Laadukkaiden, käsin valmistettujen tuotteiden valmistus vie usein aikaa ja siksi ne ovat usein hintavampia kuin teollisesti tuotetut. Huomioimme tuotteiden hinnoittelussa hinta-laatusuhteen lisäksi tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta käyttöön ja kiertoon palauttamiseen. Edistämme kotimaista käsityöyrittäjyyttä.

Kunnioitamme ympäristöä ja luonnonvarojen rajallisuutta

Käsityössä hyödynnetään suoraan luonnosta kerättyjä materiaaleja. Opastamme mitä ja millä ehdoilla luonnon materiaaleja voi kerätä, mikä kuuluu jokaisen oikeuksiin ja mitä tulee välttää. Emme hyväksy uhanalaisten luonnontuotteiden hyödyntämistä toiminnassamme.